سهم رصدخانه ملی و چشمه‌نور ایران از بودجه ۱۴۰۲/رشد اعتبارات پژوهشگاه‌ها در سال آینده

در بودجه 1402 علاوه بر بیش از 39 میلیارد تومان برای رصدخانه ملی و بیش از 4 میلیارد تومان برای توسعه پروژه چشمه نور ایران، به توسعه سرعت سنج ها و ایستگاه زلزله جاده ها توجه ویژه ای شده است. مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی و پژوهشکده زمین شناسی دانشگاه تهران.

به گزارش سلام آنلایندر لایحه بودجه سال 1402 تلاش شد تا از حوزه علم و فناوری کشور حمایت شود و بر این اساس اعتبار پیشنهادی دولت برای پژوهشگاه ها 36 درصد به بالا افزایش داشته است.

موسسه اعتبار 1401 اعتبار 1402 درصد افزایش
فضا 39,296,400,000 70,771,500,000 80.10
پلیمرها و پتروشیمی ها 77,139,300,000 135,293,100,000 75.39
مواد و قدرت 61,012,300,000 83,270,600,000 36.48
موسسه علوم و صنایع غذایی 16,214,700,000 26,038,800,000 60.59
مهندسی شیمی و شیمی 34,090,600,000 64,995,400,000 90.65
مهندسی زلزله و زلزله 47,400,500,000 70,888,900,000 49.55
دانش عمومی 212,026,500,000 315,338,900,000 48.73
زمین شناسی و جغرافیا 42,362,700,000 69,006,800,000 62.90
مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی 58,277,700,000 122,127,800,000 109.56
علم و فناوری اطلاعات 29,994,400,000 58,237,600,000 94.16
رنگ 31,002,600,000 52,884,700,000 70.58
انسان شناسی و مطالعات فرهنگی 107,181,000,000 155,220,000,000 44.82
رشته ها و دانشگاه ها 32,207,000,000 50,251,900,000 56.03
علم و فناوری اطلاعات 29,994,400,000 58,237,600,000 94.16
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 17,610,600,000 25,086,100,000 42.45

میلیارد اعداد رومی

موزه ملی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

موزه ملی علم و فناوری یکی از موزه های تهران است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کند و ماموریت اصلی آن معرفی دستاوردهای علمی ایران در گذشته و آینده است. دوران اسلامی و همچنین نمایش اصول و نظریه های دانش و فناوری روز.

اعتبار این موسسه برای سال 1401 مبلغ 25 میلیون و 502 میلیون و 600 هزار تومان (25 میلیارد و 502 میلیون و 600 هزار تومان) و برای سال 1402 مبلغ 31 میلیون و 67 میلیون و 900 هزار تومان (31 میلیارد و 67 میلیون و 900 هزار تومان) بوده است. این موزه برای سال 1402 رشد 21.82 درصدی داشت، در حالی که ساختمان موزه واقع در خیابان امام خمینی، خیابان سیتر، تعطیل بود و باید آنجا را ترک می کرد و آینده روشنی برای تداوم مؤسسه متصور نبود.

اعتبار توسعه فضا در لایحه 1402

در لایحه بودجه سال 1402، بودجه سازمان فضایی ایران یک میلیون و 223 میلیون و 659 میلیون و 600 هزار تومان (یک هزار میلیارد و 223 میلیارد و 659 میلیون و 600 هزار تومان) پیشنهاد شده است که از 59 هزار و 879 در سال 1401، 700 هزار تومان است. 879 میلیارد و 700 هزار تومان).

در سال 1402 پژوهشگاه فضایی 229361100000 تومان (229361100000 تومان) بودجه داشت. در سال 1401 اعتبار این پژوهشکده در سال 1401 بالغ بر 70 میلیون و 403 میلیون و 200 هزار تومان (70 میلیارد و 403 میلیون و 200 هزار تومان) بوده است.

سازمان تحقیقات علمی و صنعتی ایران

در لایحه بودجه 1402 202,845,500,000 تومان (202,845,500,000 تومان) برای این سازمان و بودجه 1401 برای این سازمان 144,500,600,000 تومان (144,500,000 تومان) پیشنهاد شده است.

موسسه پایش علم و فناوری (ISC)

اعتبار این موسسه در سال 1401 366500000 تومان (366500000 تومان) بوده و برای سال 1402 این عدد به 99781800000 تومان (99781800000 تومان) افزایش یافته است.

آزمایشگاه ملی نقشه مغز

در لایحه بودجه 1402، مصوبه آزمایشگاه ملی نقشه مغز 30 میلیون و 576 میلیون و 200 هزار تومان (30 میلیارد و 576 میلیون و 200 هزار تومان) برآورد شده است در حالی که تصویب آن در سال 1401 مبلغ 21 میلیون و 552 میلیون و 900 هزار میلیارد تومان (050 هزار میلیارد تومان) بوده است. این پژوهشکده در سال آینده 41.87 درصد افزایش بودجه خواهد داشت.

وام برای پروژه های بزرگ فناوری

ناظر ملی

در پیوست 1 برنامه مدیریت تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی بودجه 1402 تخصیص طرح ملی رصدخانه ملی نیز ذکر شده است که برای محل احداث، تجهیزات و راه دسترسی پیش بینی شده است.این را رعایت کنید. از 1384 تا 1403.

بر این اساس عملکرد اعتباری این طرح ملی از سال 1396 تا 1400، 69,764,500,000 تومان (69,764,500,000 تومان) بوده است.

برای این پروژه در سال 1401 مبلغ 30.508.800.000 تومان (30 میلیارد و 508.800.000 تومان) وام اخذ شد و برآورد اعتبار طرح سنجش ملی در سال 1402 مبلغ 39450900000 تومان (39 میلیارد و 450900000 تومان) بوده است.

طرح ملی شتاب دهنده ملی

علاوه بر «پروژه ملی پیمایش»، مؤسسه دانش پایه مجری «پروژه ملی شتاب ملی» این پژوهشکده برای اجرای پروژه های مطالعاتی و طراحی اساسی و تفصیلی و همچنین ساخت و روشنایی ایران است. . پروژه بهار (شتاب دهنده ملی) از سال 1393 تا 1404 در نظر دارد از سال 96 تا 1400 مبلغ 250 میلیون تومان برای این پروژه محقق شده است.

اعتبار این طرح برای سال 1401، 3 میلیون و 486 میلیون و 700 هزار تومان (3 میلیارد و 486 میلیون و 700 هزار تومان) بوده است. آن رقم برای سال 1402 به 4 میلیون و 45 میلیون و 100 هزار تومان (4 میلیارد و 45 میلیون و 100 هزار تومان) رسید.

ارتقاء سرعت شبکه

طرح های بهبود تامین تجهیزات و ماشین آلات و توسعه محلی توسط مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی با اعتبار از سال 1384 تا 1384 در حال اجراست.

وام مصوب این طرح برای سال 1401 مبلغ 87.168.000.000 تومان (87 میلیارد و 168 میلیون تومان) و برآورد 1402 87.200.000.000 تومان (87 میلیارد و 200 میلیون تومان) است.

همین طور برای دانشگاه تهران به منظور ساخت و تجهیز مرکز نشانگرها، ایستگاه ها و رصدخانه های لرزه نگاری و توسعه و تجهیز شبکه ها و ایستگاه های لرزه نگاری از سال 1390 تا 1403، یک سری اعتبار در نظر گرفته شده است.

وام مصوب این اداره کل در سال 1401 بالغ بر 9 میلیون و 604 میلیون و 800 هزار تومان (9 میلیارد و 604 میلیون و 800 هزار تومان) و برآورد 1402 دانشگاه در این بخش 10 میلیون و 566 میلیون و 200 هزار تومان (10 میلیارد و 5206 میلیون تومان) بوده است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا