استان ها

تأکید معاون استاندار بر افزایش زیرساختهای ورزشی لرستان 

به گزارش سلام آنلاین لرستان، دکتر بهرام ستاری در مراسم تودیع و راهنمایی مدیرکل ورزش استان با اشاره به اینکه خدمت به جامعه ورزش قطعا سلامت جسمی را به همراه خواهد داشت. از مدیر ورزش استان.

دکتر بهرام ستاری می گوید: بازگشت نخبگان به دلیل تغییر و تحول در سیستم مدیریتی است که البته موفقیت نوبت مدیریتی به عملکرد مدیریت بستگی دارد.

معاون استاندار لرستان استاندارد ورزش به ازای هر نفر در کشور را 75 سانتی متر عنوان کرد و گفت: اگر 51 پروژه زیرساختی در دست اجرا در لرستان تکمیل شود، لرستان به ازای هر نفر به 60 سانتی متر می رسد که قطعاً وجود خواهد داشت. به برنامه استاندارد ملی نزدیک شویم تا افزایش زیرساخت های ورزشی در استان ضروری باشد.

آقای ستاری تدوین برنامه مدون دو ساله ورزش را بسیار مهم دانست و خطاب به مدیرکل جدید ورزش گفت: مدیرکل جدید ورزش با استفاده از تجربه و روحیه جوانان باید توسعه قلم را در اولویت قرار دهد. نامه ها. برنامه ورزشی برای اینکه ما را از وضعیت فعلی خارج کند، برویم.

وی گفت: ظرفیت ورزش لرستان این است که بتوانیم در همه رشته های ورزشی سرآمد باشیم اما این اصل در گرو ایجاد زیرساخت ها و افزایش سرانه ورزشی استان است.

48

دکمه بازگشت به بالا