اجتماعی

استفاده از شاخص DNI برای شدت بیماری کووید در کودکان

سلام آنلاین/ لرستان متخصصان بیماری های عفونی استفاده از شاخص DNI را برای شدت بیماری کووید در کودکان گزارش کرده اند.

دکتر محمدرضا ناظر در گفت وگو با سلام آنلاین، اظهار کرد: واکنش های آلرژیک به نشانگرهای التهابی رایج طراحی شده برای کودکان، بیماری التهابی چندوجهی روده (MIS-C)، خطرناک ترین علائم التهابی است که بعدا ظاهر می شود. مکمل کووید-۱۹: دلتا نوتروفیل سرم (DNI) کسری از گرانولوسیت های نابالغ در حال گردش را منعکس می کند و از نظر عفونت و التهاب ارزیابی می شود.

وی افزود: مزایای DNI به عنوان یک نشانگر تشخیصی در بیماران مبتلا به MIS-C و نقش آن در تعیین شدت MIS-C ضروری است.

ناظر گفت: در مطالعه بعدی 83 بیمار مبتلا به MIS-C و 113 بیمار مبتلا به COVID-19 و 102 فرد سالم اضافه شدند: پروتئین واکنشی C (CRP)، تعداد مطلق نوتروفیل (ANC)، تعداد مطلق لنفوسیت ها. . (ALC)، DNI و تعداد پلاکت ثبت شد. سطح DNI در گروه MIS C 5.70 ± 4.60 درصد، در گروه COVID 0.30 بود. 0.99٪ و در گروه شاهد 0.56 ± 0.20٪. (001 / 0p <).

وی گفت: با توجه به شدت MIS-C، سطح DNI در MIS-C خفیف 1.22 درصد در MIS-C، متوسط ​​14.3 درصد و MIS-C شدید 5.7 درصد است. بین سطح DNI و سطح MIS-C رابطه آماری معناداری وجود دارد.

این پاتولوژیست افزود: با توجه به حجم برش DNI برای پیش آگهی MIS-C 0.45 درصد و در آنالیز عملکرد تشخیصی DNI نسبت به CRP، ANC، ALC و حساسیت پلاکتی، دقت مقادیر پیش بینی مثبت است. مقادیر پیش بینی شده به ترتیب 79.5%، 97.1%، 95.7% و 85.3% می باشد.

ناظر خاطرنشان کرد که شاخص نوتروفیل دلتا به عنوان یک نشانگر تشخیصی برای MIS-C، مانند ANC، ALC، تعداد پلاکت ها و CRP، و سطح DNI در تجزیه و تحلیل هموگرام تعریف می شود.تشخیص و شدت MIS-C.

وی گفت: «آنچه مشخص است این است که اگرچه CRP، رسوب، ALC، ANC، شمارش پلاکت، سدیم و آلبومین به عنوان آزمایش‌های اولیه مورد استفاده قرار گرفت، اما نشانگر آزمایشگاهی خاصی شناسایی نشد.» برای تشخیص MIS C استفاده می‌شود.

وی گفت: شاخص دلتای نوتروفیل سرم (DNI) نشان دهنده کسر گرانولوسیت های نابالغ و افزایش عفونت و التهاب است.

وی گفت: DNA یک نشانگر موفق و در دسترس است که می تواند با سایر نشانگرها برای تشخیص، تعیین شدت MIS C و راهنمایی پزشکان در تعیین شدت و شدت MIS C استفاده شود.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا