مراحل سند زدن ملک مزایده ای (نحوه انتقال سند به برنده)

در مراحل و نحوه اجرا احکام مدنی، فروش اموال محکوم علیه بسیار مهم است. با توجه به قوانین اجرای احکام، مراحل سند زدن ملک مزایده ای در6 مرحله صورت می گیرد که شامل اجرای مزایده، اطمینان از صحت آن،‌دستور تنظیم سند و… می شود. در صورتی که ملک موروثی باشد؛ شاید برایتان سوال پیش بیاید که مزایده ملک موروثی چقدر زمان میبرد؟ باید گفت، با احتساب زمان اخذ گواهی انحصار وراثت و وصیت نامه، این فرآیند به طور کلی دو تا سه ماه طول می کشد.

مراحل سند زدن ملک مزایده ای چگونه است؟

در قانون مدنی، به شخصی که دادگاه علیه او رأی می دهد؛ محکوم علیه می گویند. یکی از مهم ترین مراحل و نحوه اجرا احکام مدنی، فروش دارایی ها و اموال محکوم علیه می باشد که از طریق مزایده به فروش می رسند. در نتیجه امکان دارد که اموال محکوم علیه توسط اجرای حکم دادگاه و مزایده فروخته شود. با در نظر گرفتن قانون اجرای احکام مدنی، می توان گفت مراحل سند زدن ملک مزایده ای به صورت زیر می باشد.

1- با توجه به ضوابط و تشریفات ذکر شده در قانون اجرای احکام مدنی، ملک مزایده ای برای فروش به مزایده گذاشته می شود.

2- صحت و درستی برگزاری مزایده، از سوی دادگاه احراز شرایط می گردد.

3- دستور تنظیم سند برای انتقال ملک مزایده ای به اسم برنده مزایده صادر می شود.

4- باید برنده مزایده هزینه های اجرایی و محکوم به را به دایره اجرای احکام مدنی پرداخت نماید.

5- سپس، سند توسط نماینده دادگاه یا مالک و برنده مزایده امضاء می شود.

6- در آخر، اگر که شخص ثالثی در ملک حضور داشته باشد. دایره اجرا احکام مدنی، نسبت به تخلیه ملک اقدام می کند.

بررسی برخی وظایف برنده مزایده در انتقال سند

در فرآیند مراحل سند زدن ملک مزایده ای باید به برخی نکات (وظایف برنده مزایده) توجه کرد که عبارتند از:

اعتراض کردن به درستی مزایده

در صورتی که به درستی مزایده اعتراضی شود، معترض می تواند به دادگاه صالحه مراجعه کند.

مالیات نقل و انتقال

وظیفه برنده مزایده می باشد که مالیات نقل و انتقال را به امور مالیاتی پرداخت کند.

پرداخت ودیعه

به عنوان ودیعه، درصدی از مبلغ پیشنهادی را برنده مزایده باید به حساب دایره اجرای احکام مدنی واریز نماید.

هزینه های نقل و انتقال

از دیگر وظایف برنده مزایده، پرداخت تمام هزینه های نقل و انتقال سند می باشد.

شرایط توقیف و مزایده اموال

زمانی که بدهی توسط محکوم علیه پرداخت نشود دو حالت وجود دارد.

عدم مال و ثروت

اگر محکوم علیه هیچگونه مال واموالی نداشته باشد؛ او دستگیر و به زندان انداخته می شود.

داشتن مال و اموال

در صورتی که محکوم علیه مالی داشته باشد؛ مواردی برای اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی او انجام می شود.

1- در صورتی که ثروت او وجه نقد باشد، به میزان بدهی محکوم علیه برداشته می شود و به حساب محکوم له واریز می گردد.

2- در صورتی که بدهی محکوم علیه اموال منقول و غیر منقول باشد؛ توسط دادگاه توقیف می گردد و فروخته می شوند. سپس میزان بدهی به حساب محکوم له واریز می گردد.

3- پس از آنکه اموال محکوم علیه توقیف شد؛ ارزش مالی آن ها توسط کارشناسان مربوطه بررسی می شود و در آگهی برای اطلاع از موضوع درج می گردد.

4- اموالی که هزینه نگهداری بالا، احتمال خرابی و فاسد شدن زیاد و مالی که ارزش آن کمتر از سه میلیون تومان می باشد را بدون مزایده و با نظر کارشناس می فروشند.

5- اگر محکوم علیه به علت عدم مال بازداشت شود و در طی بازداشت، مالی از او به دست بیاید که جوابگو بدهی او باشد. آنگاه مال به دست آمده توقیف می گردد و مراحل اجرای احکام عملی می شود. سپس شخص بازداشت شده آزاد می گردد.

6- قبل فروش مالی که توقیف شده است، در صورتی که جزای نقدی و تمام هزینه های دیگر پرداخت شوند. مال توقیفی به محکوم علیه باز می گردد.

سخن پایانی

به طور کلی مراحل سند زدن ملک مزایده ای شامل، برگزاری مزایده، تایید صحت جریان مزایده، صدور دستور تنظیم سند، پرداخت هزینه های اجرایی، امضای سند و تخلیه ملک می باشد. در فرآیند انتقال سند، شخص برنده مزایده یکسری وظایف از جمله پرداخت هزینه های نقل و انتقال، مالیات، اعتراض به صحت مزایده و پرداخت ودیعه دارد. برای برنده شدن در یک مزایده در درجه اول باید یک وکیل خوب و حرفه ای داشته باشید.

دکمه بازگشت به بالا