عمومی

مبادا سر مردم شیره بمالید!

در مجموعه ارزشمند “الحیات” ارائه شده توسط استاد فضانه محمدرضا حاجیمی ضمن ارائه چارچوب فکری و کاربرد عملی اسلام در زمینه اقتصاد و نحوه اداره و اداره جامعه اسلامی ، توجه ویژه به مسائل “آموزش و پرورش”.

ترجمه های فارسی زیادی از این کتاب منتشر شده است که در واقع دایره المعارفی از علوم اسلامی است که شیوه زندگی آزاد و مرفه و زندگی افراد و جوامع را توصیف می کند و مردم سراسر جهان را به استقرار نظام مناسب دعوت می کند. به
دکتر حاجیم ضمن ترجمه حدیث از امام صادق و تأکید بر نگرش تعلیم و تعلم در شرح حال پیامبر اکرم و امام جاوید ، گفت: «مردم را به وسیله اعمال به دین خدا دعوت کنید.» مردم آب را پاک می کنند! * “
تفسیر جذاب او برای مخاطبان امروزی جذاب است.

دعای مردم با اعمال من باشید و دعای روح من نباشید (حیات ، قسمت 6)

دکمه بازگشت به بالا