اجتماعی

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

تا هفته 108، اپیدمی بیماری‌های قلبی عروقی کشور تا روز 19 در تمام استان‌های کشور کاهش یافته و میزان مرگ و میر در 24 استان کاهش یافته است.

به گزارش سلام آنلاین. بر اساس بررسی هفتگی وضعیت کنونی کرونا در کشور در هفته سوم اسفندماه مصادف با یکصد و هشتمین هفته اپیدمی کرونا در کشور، تعداد بیماران سرپایی مثبت در هفته گذشته 25 هزار و 270 نفر بوده است. تعداد فوت‌های جدید در هفته گذشته 947 نفر و تعداد بستری‌های جدید در بیمارستان‌ها 5.300 مورد در هفته گذشته بود.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

همچنین در هفته گذشته شاهد کاهش تعداد مثبت بستری در 31 استان کشور و کاهش مثبت فوتی ها در 24 استان کشور بوده ایم. .

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

تهران

در استان تهران در هفته سوم اسفند 1400 تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده 1597 نفر، تعداد بستری های جدید در بیمارستان 943 و تعداد فوتی های جدید 166 نفر بوده است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در استان تهران کاهش یافته و متاسفانه مرگ و میر افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

کراسان شمالی

در هفته‌های اخیر، میزان بستری‌ها و فوتی‌ها در خراسان شمالی کاهش یافته است. میزان بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

ایلام

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. حوادث بستری بیشتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان ها کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

کهگیلویه و بویراحمر

در هفته های اخیر آمار بستری و فوتی در کهگیلویه و بویراحمر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

کرمان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

چهارمحال و بختیاری

پذیرش در بیمارستان ها کاهش یافته و تعداد قربانیان در استان رو به کاهش است. میزان بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

یزد

در هفته های اخیر، تعداد بستری ها در این استان کاهش یافته و مرگ و میرها به شدت کاهش یافته است. میزان بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

خراسان جنوبی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. نرخ بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر استانی بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

کرمانشاه

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. حوادث بستری بیشتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان ها کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

ادبیل.

در هفته های اخیر میزان بستری شدن و مرگ و میر در این استان کاهش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

همدان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها کاهش یافته و تلفات در این استان به شدت افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

آذربایجان غربی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. حوادث بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استانی کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

سمنان

میزان بستری و فوت در استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری‌ها میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استانی کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

لرستان

تعداد اقامت در بیمارستان ها کاهش یافته و مرگ و میر در این استان افزایش یافته است. حوادث بستری بیشتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان ها بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

آذربایجان شرقی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

غرفه گلف

تعداد بستری ها کاهش یافته و تلفات در این استان به شدت افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان ها میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

گروه

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان ها متوسط ​​کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

هرمزگان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

گیلان

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان رو به کاهش بوده است. میزان بستری شدن در بیمارستان میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

بوشهر

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان رو به کاهش بوده است. میزان بستری شدن در بیمارستان میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

مرکزی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. حوادث بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان ها کمتر از میانگین شوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

س فهان

در هفته جاری تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر استانی کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

قزوین

در این هفته، تعداد بستری‌های بیمارستانی کاهش یافت و آمار تلفات در استان رو به تثبیت بود. حوادث بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استانی بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

کراسان رضوی

بستری شدن و مرگ و میر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر استانی کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

مازندران

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر استانی کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

قرقیزستان

در هفته جاری تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان ها در استان ها کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

آلبورس

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. حوادث بستری کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان ها بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

فارس

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

زنجان

در هفته های اخیر روند بستری شدن و مرگ و میرها کند شده است. میزان بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر استانی کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

کردستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

سیستان و بلوچستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ‌ومیرهای قلبی در 24 استان و کاهش بستری‌ها در کشور

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا