اقتصادیتازه های کسب و کار

جرم حمل و نگهداری مواد مخدر چیست؟

مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰، با توجه به نوع و مقدار مواد مخدر، متفاوت است. حکم جرم حمل تریاک یا سایر مواد سنتی، از 1 تا 50 گرم، تا 300 هزار تومان جزای نقدی و تا 50 ضربه شلاق است. در بیش از 50 و تا 500 گرم، از 500 هزار تا 1 میلیون و 500 هزار تومان، جزای نقدی و از 10 تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. مجازات حمل مواد مخدر بیش از 5 کیلو، 5 تا 10 سال حبس، از 6 تا 20 میلیون تومان جزای نقدی، 50 تا 74 ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از جرم، خواهد بود. اگر ساکن ارومیه می باشید، برای پیدا کردن بهترین وکیل مواد مخدر در ارومیه کلیک کنید.

جرایم مرتبط با مواد مخدر، در سال های اخیر، رواج زیادی یافته که به دلیل آثار سوء اجتماعی و فردی فراوانش، همواره مذموم بوده است. از جمله این جرایم، می توان به حمل مواد مخدر، تولید و صادرات و واردات مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر و سایر موارد مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر، اشاره کرد. جهت گرفتن بهترین وکیل ارومیه همراه ما باشید.

به همین دلیل، قانون گذار، همواره سعی بر آن داشته که برای این دسته از اعمال مجرمانه، مجازات های کافی و بازدارنده ای تعیین کند. از جمله مواردی که قانون گذار، برای آن، مجازات سنگینی در نظر گرفته است، مساله حمل و جابجایی مواد مخدر، در مقادیر جزئی یا کلی می باشد. مرتکبین این جرم، حتی برای حمل یک گرم مواد مخدر، مجازات سنگینی را متحمل خواهند شد. جهت اطلاعات بیشتر به سایت مستر وکیل مراجعه کنید.

از این رو، در این مقاله، به بررسی مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰،  از یک تا پنجاه گرم، مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، مجازات حمل مواد مخدر بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم و بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلو گرم، بیش از بیست کیلو گرم تا صد کیلو گرم و بیش از صد کیلو گرم می پردازیم. چنانچه پیرامون حکم جرم حمل یک کیلو بیشتر تریاک یا سایر مواد مخدر سنتی، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

مجازات حمل مواد مخدر از یک تا پنجاه گرم

همانگونه که حمل و نگهداری مشروبات الکلی و یا خرید و فروش آن جرم بوده، حمل مواد مخدر و جرایم مرتبط با این موضوع نیز جرم می باشد و قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات های سنگینی را برای متکبین جرم حمل مواد مخدر، در نظر گرفته است. مجازات حمل مواد مخدر، بسته به میزان مواد حمل شده، می تواند، حبس، شلاق، جزای نقدی و مصادره اموال ناشی از جرم باشد. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر از یک تا پنجاه گرم صحبت کنیم.

برای اطلاع از مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰  از یک تا پنجاه گرم، باید به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مراجعه کرد. بر اساس تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 1367، مجازات حمل مواد مخدر به میزان یک تا پنجاه گرم، به شرح زیر است:

جزای نقدی: تا سه میلیون ریال

شلاق: تا پنجاه ضربه شلاق

پس از توضیح مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰، تا مقدار 50 گرم، در ادامه، به توضیح حکم جرم حمل یک کیلو بیشتر تریاک یا سایر مواد مخدر سنتی، در مقادیر مختلف، خواهیم پرداخت.

 

مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم

در قسمت قبل، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر در سال 1400 برای مقدار یک تا پنجاه گرم، توضیح دادیم و گفتیم که مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ ، برای این میزان، صرفا جزای نقدی و شلاق است و قانون گذار، برای مرتکبین آن، مجازات حبس را در نظر نگرفته است. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم صحبت کنیم.

جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 15 میلیون ریال

شلاق از 10 تا 74 ضربه

همانطور که می بینیم، در حمل مواد مخدر تا پانصد گرم نیز مجازات حبس، وجود ندارد.

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی چیست؟

بر اساس ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۹۹، به تناسب وزن مواد مخدر که حمل شده یا نگهداری شده، مجازات حبس برای عاملین آن پیش بینی گردیده است که به تفکیک زیر است. در ادامه این مطلب مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی (شیره و تریاک) با توجه به وزن آن را در اختیار شما قرار می دهیم.

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر تا پنجاه گرم 

حمل و نگهداری مواد مخدر تا پنجاه گرم، حبس ندارد اما بر اساس قانون با توجه به کیفیت دستگیری و اقرار مجرم به حمل و نگهداری مواد مخدر، جریمه نقدی تا معادل 4 میلیون ریال تا 50 ضربه شلاق در نظر گرفته می شود. البته میزان جریمه نقدی ثابت نبوده و با توجه به شاخص بانک مرکزی هر سه سال تغییر می کند.

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم نیز پرداخت جریمه نقدی معادل 5 تا 15 میلیون ریال و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پانصد کیلو گرم تا پنج کیلو گرم

برای حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از 500 کیلو گرم تا 5 کیلو گرم نیز 3 مجازات پرداخت جریمه نقدی 15 میلیون ریال تا 60 میلیون ریال، 40 تا 70 ضربه شلاق و 2 سال . البته رای نهایی دادگاه با توجه به کیفیت دستگیری، وضعیت متهم، سابقه کیفری ایشان صادر می گردد.

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنج کیلو گرم تا بیست کیلوگرم

برای حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنج کیلو گرم تا بیست کیلوگرم نیز مجازاتی نظیر پرداخت 60 تا 200 میلیون ریال و 50 تا 70 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که اگر شخصی برای بار دوم مرتکب چنین جرمی (حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی بیش از پنج کیلو گرم تا بیست کیلوگرم) شده باشد محکوم به مصادره اموال ناشی از حمل و نگهداری مواد مخدر می شود و اگر برای با سوم مرتکب شده باشد، حکم اعدام و صادره اموالی که از جرم حمل و نگهداری ماده مخدر غیر صنعتی به دست آمده برای مجرم صادر می شود.

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم 

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم نیز پرداخت جریمه نقدی 60 تا 200 میلیون و ریال، پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، 10 سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده (به ازای هر کیلو گرم بیش از بند ت، دو میلیون ریال اضافه می گردد.) و اگر شخصی این جرم را برای بار دوم تکرار کند مجازات آن اعدام و مصادره کل اموال بدست آمده از حمل یا نگهداری مواد مخدر می باشد.

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از یکصد کیلوگرم 

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از یکصد کیلوگرم، 50 الی 70 ضربه شلاق و رداخت جریمه نقدی با اضافه کردن دو میلیون ریال به ازای هر کیلوگرم و حبس ابد می باشد و اگر مجرم عفو شود و یا در مجازات وی تخفیف داده شود و بعد از آن برای بار دوم مرتکب چنین جرمی شود حکم آن اعدام و مصادره کل اموال ناشی از جرم حمل و نگهداری مواد مخدر می باشد.

دکمه بازگشت به بالا