عمومی

تایید حقانیت بانوان تماشاگر در رای بازی سپاهان پرسپولیس

ریپر، یکی از حامیان مکتب تقوافی، در مورد اشکال کلیدی قانونگذاری می گوید: حقوق از قدرت دولت سرچشمه می گیرد، اما قانونگذاران در وضع این قوانین آزاد و مستقل نیستند، زیرا آنها نیز تابع نیازهای اخلاقی هستند. دین و تمدن مردم بنابراین، طبق نظریه این مکتب، قانون هر جامعه نشان دهنده اخلاق و اخلاق افراد آن جامعه است و به همین دلیل هیچ قانونگذاری بدون توجه به این عناصر نمی تواند قوانینی وضع کند، زیرا اگر قدرت حاکم باشد یا قانونگذار بدون توجه به قواعدی که جامعه می تواند بپذیرد، در وضع قوانین کند است و آن قانون حتی اگر به معنای عدم رعایت موازین اجتماعی و خلاف قانون باشد، اجرا نمی شود. افکار عمومی جامعه.

در تأیید این دیدگاه، سایر نظریه پردازان دانشکده حقوق جزا نیز در نقش خود در تحلیل فلسفه مجازات به اهداف مختلف مجازات از جمله حمایت از جامعه، آموزش سایر افراد جامعه، مجازات و … اشاره می کنند. هدایت مجرمان نسبت به نگرش صحیح و پرهیز از قانون شکنی، بر اهمیت توجه به توسعه اجتماعی تاکید می کنند و انتظارات جامعه را برای قانونگذاری در نظر می گیرند.

بنابراین برای نیل به این هدف لازم است قانونگذاران، مجریان قانون و مقامات انتظامی نگرش های حاکمیتی از جمله ایجاد و اجرای مجازات های مبتنی بر آگاهی اجتماعی و ارزش های اخلاقی را به کار گیرند. مورد احترام افراد جامعه.

بنابراین واضح است که در این راستا توجه به انتظارات شهروندان در جامعه حائز اهمیت است، به ویژه توجه به خواسته های شهروندان دلیل اصلی مشروعیت اجرا و تبعیت از آن است. افراد جامعه با نیازهای دولتی.

بنابراین تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال برای رسیدگی به مسائل انضباطی بازی سپاهان – پرسپولیس را تحسین می کنیم.

با توجه به اطلاعات و تصاویر ارسال شده دلیل اصلی عدم حضور در مسابقه آقایان نامیده می شود، حذف آقایانی که طرفدار هر دو تیم برای شرکت در یک مسابقه هستند مصداق بارز توجه به الزامات تحریم در قانون است. اجرا و قوه قضائیه

برخلاف کسانی که می گویند به دلیل چنین مشکلاتی باید از ورود زنان به ورزشگاه منع شود، این تصمیم را نزدیک به عدالت و نزدیک به موازین فلسفی می دانند. مجازات و مجازات مرتکبین.

تحلیل عملکرد فدراسیون فوتبال در پرداختن به مسائل اخیر از جنبه های مختلف مدیریت جامعه شناختی و غیره قابل بررسی است و باید توجه داشت که اگر کارشناسان و صاحب نظران این حوزه به درستی به تحلیل زاویه های مختلف این گونه اقدام کنند. این روش پرداختن به تأثیرات فوتبال در میان سایر رشته‌های ورزشی و حتی در برخی مسائل اجتماعی، این پتانسیل را دارد که رویه‌ای قابل احترام و الگویی باشد که در موارد مشابه قابل اعمال باشد.

وکیل – شیراز

دکمه بازگشت به بالا